Rukainiuose pasodintas Lietuvos-Izraelio ąžuolynas

2017-04-30, 19:31
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)
Jaunimas tikisi, kad at­ei­tis bus be ka­rų ir neapykantos Jaunimas tikisi, kad at­ei­tis bus be ka­rų ir neapykantos fot. Teresa Vorobej

Dau­giau kaip 3,5 tūkst. ąžuo­liu­kų Vil­niaus ra­jo­no Ru­kai­nių se­niū­ni­jo­je pa­so­di­no jau­ni­mas iš įvai­rių Lie­tu­vos mo­kyk­lų. „Iz­ra­e­li­tos“ var­du pa­va­din­ta gi­rai­tė tu­rė­tų pri­min­ti apie drau­giš­kus Lie­tu­vos ir Iz­ra­e­lio san­ty­kius. Mat šie­met mi­ni­mas abie­jų ša­lių di­plo­ma­ti­nių san­ty­kių už­mez­gi­mo 25-me­tis. 

Ren­gi­nys vy­ko penk­ta­die­nį, ba­lan­džio 21 d., Iz­ra­e­lio am­ba­sa­do­riaus Lie­tu­vo­je Ami­ro Mai­mo­no ini­cia­ty­va, ku­ris ben­dra­dar­biau­ti pa­si­kvie­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją (da­ly­va­vo mi­nist­ras Kęs­tu­tis Na­vic­kas), Vil­niaus miš­kų urė­di­ją, Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę (kar­tu su mo­ki­niai me­de­lius so­di­no me­rė Ma­ri­ja Rekst ir vi­ce­me­ras Ro­bert Ko­ma­rov­ski), pri­si­dė­jo ir mo­kyk­lų ben­druo­me­nės. Ne­at­si­tik­ti­nai pa­grin­di­niai ak­ci­jos da­ly­viai bu­vo įvai­rių tau­ty­bių moks­lei­viai, juk, kaip pa­brė­žė or­ga­ni­za­to­riai, tai jie kurs ša­lies at­ei­tį.

No­rin­tie­ji pri­si­dė­ti
Ąžuo­lų gi­rai­tė pa­so­din­ta 0,9 ha plo­te. So­di­nant ąžuo­liu­kus da­ly­va­vo per 500 žmo­nių. Į ini­cia­ty­vą įsi­trau­kė mo­ki­niai iš Ku­piš­kio, Anykš­čių, Prie­nų, Šven­čio­nių, Vil­ka­viš­kio, Vil­niaus ra­jo­nų ir Vil­niaus mies­to. Vil­niaus ra­jo­nui at­sto­va­vo Ky­viš­kių pa­grin­di­nės mo­kyk­los, Ru­kai­nių gim­na­zi­jos, Ne­mė­žio Šv. Ra­po­lo Ka­li­naus­ko gim­na­zi­jos ir Ru­da­mi­nos Fer­di­nan­do Ruš­či­co gim­na­zi­jos ben­druo­me­nės.
Ne­pai­sy­da­mi ga­na šal­to ryt­me­čio, jau­ni žmo­nės ak­ty­viai įsi­trau­kė į dar­bus, o ke­liems tūks­tan­čiams ąžuo­lo so­di­nu­kų pa­so­din­ti ne­pri­rei­kė nė va­lan­dos. At­ski­ros mo­kyk­los tu­rė­jo pa­skir­tus sek­to­rius ąžuo­liu­kams so­din­ti, o dar­bą pri­žiū­rė­jo urė­di­jos dar­buo­to­jai. So­di­nu­kai bu­vo iš­au­gin­ti Šat­ri­nin­kų se­niū­ni­jo­je esan­čia­me me­de­ly­ne.
„Jau­ni­mas la­bai no­riai ki­bo į šį dar­bą, ne­rei­kė­jo nė įkal­bi­nė­ti. Be to, įvai­rios ak­ci­jos, ku­rios įtrau­kia mo­ki­nius į dar­bą ap­lin­kos ir vi­suo­me­nės la­bui, jiems yra pa­trauk­lios. Ir iš tik­ro - bus kur kas leng­viau su­pras­ti ži­nias apie ben­drą nuo am­žių jų gim­tuo­siuo­se kai­muo­se gy­ve­nan­čių įvai­rių tau­tų pra­ei­tį“, - da­li­jo­si įžval­go­mis Ky­viš­kių pa­grin­di­nės mo­kyk­los len­kų kal­bos mo­ky­to­ja Alic­ja Ro­sov­ska.

Pa­žįs­ta is­to­ri­ją
Ku­pi­ni ener­gi­jos, no­ro dirb­ti ir vi­siš­kai nuo­var­gio ne­jau­čian­tys žmo­nės sma­giai plu­šė­jo prie so­di­nu­kų. Be­veik vi­si ne­tru­ko pa­juo­kau­ti, kad to­kios pa­mo­kos kur kas pa­trauk­les­nės nei sė­dė­ti mo­kyk­los suo­le. O jau rim­tai pri­dur­da­vo, kad džiau­gia­si ga­lė­da­mi pa­bū­ti su ši­tiek drau­gų ir drau­gių iš įvai­rių mo­kyk­lų.

„Džiau­gia­mės, kad toks ren­gi­nys vyks­ta ne­to­li na­mų. Šis miš­kas pri­mins mums ir ki­toms kar­toms, kad drau­gys­tė ir so­li­da­ru­mas tarp tau­tų - svar­biau­sia“, - pri­ta­rė vie­na ki­tai Ru­kai­nių gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tės Rū­ta Ali­toit ir Vik­to­ri­ja Bak­la­gi­na.

Ru­kai­nių se­niū­ni­ja ąžuo­ly­nui so­din­ti pa­si­rink­ta at­si­tik­ti­nai. Ta­čiau prieš ka­rą šio­je gy­ven­vie­tė­je gy­ve­no de­vy­nios žy­dų šei­mos. Ka­ro me­tais Ru­kai­nių žy­dai bu­vo su­šau­dy­ti miš­ke ne­to­li Vė­liu­čio­nių. Kaip pa­brė­žė mo­ky­to­ja iš Ru­kai­nių An­a Ba­ku­lo, per pa­mo­kas mo­ki­niams pa­sa­ko­ja­ma apie šį ir ki­tus įvy­kius iš jų gim­to­sios gy­ven­vie­tės gy­ve­ni­mo.

Jau­ni­mas iš Vil­niaus Šo­lom Alei­che­mo gim­na­zi­jos at­krei­pė dė­me­sį, kad žy­dų tra­di­ci­jo­se me­džius so­din­ti la­bai svar­bus dar­bas, o tra­di­ci­jos, jog kiek­vie­nas tu­ri pa­so­din­ti po me­dį, skai­čiuo­ja tūks­tant­me­čius. Mo­ki­niai bu­vo pa­ten­kin­ti, kad da­ly­vau­ja nau­din­go­je ir rei­ka­lin­go­je ak­ci­jo­je. Ka­ro­li­na Poš­kai­tė ir Vir­dži­ni­ja Be­lo­vai­tė iš Ku­piš­kio Po­vi­lo Ma­tu­lio­nio pro­gim­na­zi­jos ti­ki­si, kad jų kar­ta bus drau­giš­kes­nė ir su­ge­bės at­ei­ty­je iš­veng­ti ka­rų ir ge­no­ci­do.

Ry­šis su že­me
Vil­niaus ra­jo­no me­rė Ma­ri­ja Rekst at­krei­pė dė­me­sį, kad ak­ci­ja vyks­ta tuo me­tu, kai krikš­čio­nys šven­čia Gai­les­tin­gu­mo sa­vai­tę. O me­džių so­di­ni­mas ir rū­pi­ni­ma­sis gam­ta, pa­brė­žė ji, yra sa­vo­tiš­kas gai­les­tin­gu­mo ak­tas gam­tos at­žvil­giu. Kreip­da­ma­si į at­vy­ku­siuo­sius pa­dir­bė­ti me­rė sa­kė esan­ti pa­ten­kin­ta, kad ši ini­cia­ty­va įgy­ven­di­na­ma ra­jo­ne.

„Dė­ko­ju am­ba­sa­do­riui Ami­rui Mai­mo­nui už idė­ją. Iš­au­gu­si gi­rai­tė pri­mins šią ak­ci­ją ir vi­sus žmo­nes, ku­rie da­ly­va­vo so­di­nant me­džius“, - kal­bė­jo Vil­niaus ra­jo­no me­rė. Ji pri­mi­nė, kad la­bai svar­bu ži­no­ti is­to­ri­ją, ta­čiau ne ma­žiau svar­bu kur­ti gra­žią, stip­rią ir drau­gys­te pa­rem­tą at­ei­tį.

„Ju­dė­jų kul­tū­ro­je ir re­li­gi­jo­je tra­di­ci­jos so­din­ti me­džius sim­bo­li­zuo­ja žmo­gaus ry­šį su že­me - jų sin­te­zė ku­ria sėk­min­gą at­ei­tį. Me­dis sim­bo­li­zuo­ja žmo­gaus eg­zis­ten­ci­ją, in­di­vi­do ir ben­druo­me­nės part­ne­rys­tę. Šian­dien kar­tu su mū­sų bi­čiu­liais iš vi­sos Lie­tu­vos so­di­no­me ąžuo­lus - me­džius, ku­rie Lie­tu­vos kul­tū­ro­je sim­bo­li­zuo­ja jė­gą ir ge­ro­vę“, - sa­kė Iz­ra­e­lio am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je A. Mai­mon ir dė­ko­da­mas ak­ci­jos da­ly­viams įtei­kė da­ly­va­vi­mą pa­tvir­ti­nan­čius di­plo­mus-ser­ti­fi­ka­tus.

Žings­nis į ateitį
„Iz­ra­e­li­ta - sim­bo­li­nis pa­va­di­ni­mas, at­spin­din­tis il­ga­am­žę ir vin­giuo­tą lie­tu­vių ir žy­dų is­to­ri­ją. Ne­pa­mirš­da­mi skau­džios pra­ei­ties ir pri­pa­ži­nę sa­vo klai­das, pri­va­lo­me kar­tu iš nau­jo kur­ti atei­­tį. Ąžuo­lų gi­rai­tės pa­so­di­ni­mas yra žings­nis bū­tent ta kryp­ti­mi“, - sa­kė ap­lin­kos mi­nist­ras Kęs­tu­tis Na­vic­kas ir pri­dū­rė, kad „at­ei­ty­je mū­sų lau­kia ne­ma­žai ben­drų ini­cia­ty­vų, įam­ži­nant nu­žu­dy­tus žy­dų tau­ty­bės gy­ven­to­jus“.

So­din­ti ąžuo­ly­ną or­ga­ni­za­to­riai bu­vo su­pla­na­vę jau me­tų pra­džio­je. Iz­ra­e­lio am­ba­sa­do­riui su vi­zi­tu at­vy­kus į Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę bu­vo ap­tar­tos šios ak­ci­jos de­ta­lės. Nie­kas tuo­met ne­nu­ma­tė, kad orai iš­krės pokš­tą ir po šil­tų pa­va­sa­rio die­nų grįš žie­ma. Šiaip ar taip, penk­ta­die­nio šal­tu­kas ne­su­truk­dė jau­ni­mui pa­si­mė­gau­ti net le­dais, ku­rių kaip vai­šių ga­vo iš or­ga­ni­za­to­rių (sa­vo por­ci­jos at­si­sa­kė tik su­au­gu­sie­ji). Ką gi, kaip kal­bė­jo jau­nie­ji tal­ki­nin­kai - drau­giš­kas po­žiū­ris į žmo­nes „su­šil­do sie­lą“.

Te­re­sa Vo­ro­bej
Vilniaus krašto savaitraštis

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24