Nuo Naujųjų metų – daugiau dėmesio atliekų rūšiavimui

2017-01-08, 16:35
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)
Nuo Naujųjų metų – daugiau dėmesio atliekų rūšiavimui © BFL (Fot. Andrius Ufartas)

At­si­žvel­giant į vi­sų Vil­niaus ra­jo­no gy­ven­to­jų in­te­re­sus ir po­rei­kius nuo 2017 m. sau­sio 1 d. at­si­sa­ky­ta cen­tra­li­zuo­to ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo bei cen­tra­li­zuo­to šil­dy­mo sub­si­di­ja­vi­mo, o šiam tiks­lui iki šiol ski­ria­mos lė­šos bus pa­nau­do­tos den­giant da­lį mo­kes­čio už at­lie­kų tvar­ky­mą. 

2016 m. gruo­džio 22 d. Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu mi­nė­toms sub­si­di­joms ski­ria­mos biu­dže­to lė­šos nuo šiol bus nau­do­ja­mos den­giant da­lį mo­kes­čio už at­lie­kų tvar­ky­mą (1 ct už 1 kv. m per mė­ne­sį) vi­siems Vil­niaus ra­jo­no gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties ob­jek­tų sa­vi­nin­kams, ne­tu­rin­tiems įsi­sko­li­ni­mo už at­lie­kų tvar­ky­mą pra­ėju­siais me­tais.

Anot Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­ti­nio ūkio sky­riaus ve­dė­jo Mi­ros­la­vo Ro­ma­nov­skio, ši sub­si­di­jos su­ma esant di­des­niam plo­tui per me­tus iš­au­ga iki gan žen­klaus dy­džio. O pats at­lie­kų tvar­ky­mo sub­si­di­ja­vi­mas yra sa­vo­tiš­ka mo­ty­va­ci­ja sko­li­nin­kams lai­ku su­mo­kė­ti už su­teik­tas pa­slau­gas.

Po­ky­čius pa­dik­ta­vo iš­au­gu­sios kai­nos
Spren­di­mas pa­keis­ti vie­ną leng­va­tą ki­ta bu­vo pri­im­tas at­si­žvel­giant į tai, kad cen­tra­li­zuo­to šil­dy­mo, cen­tra­li­zuo­to ge­ria­mo­jo van­dens ir nuo­te­kų tvar­ky­mo sub­si­di­ja­vi­mu nau­do­jo­si tik ne­di­de­lė da­lis ra­jo­no gy­ven­to­jų - dau­giau­sia dau­gia­bu­čių na­mų bu­tų sa­vi­nin­kai, ku­rių ra­jo­ne nė­ra la­bai daug. O at­lie­kų tvar­ky­mo - ki­taip ta­riant, šiukš­lių iš­ve­ži­mo - sub­si­di­jo­mis pa­si­nau­dos ne tik vi­si gy­ven­to­jai, bet ir as­me­nys, tu­rin­tys Vil­niaus ra­jo­no gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą. 

„Ta­ry­bos spren­di­mui įta­kos tu­rė­jo ir dvi­gu­bai pa­di­dė­jęs miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų pri­ėmi­mo į re­gio­ni­nę rū­šia­vi­mo ga­myk­lą ta­ri­fas, t. y. va­di­na­ma­sis „var­tų“ mo­kes­tis. Su­pras­da­ma, kad toks ne­men­kas at­lie­kų tvar­ky­mo mo­kes­čio pa­di­di­ni­mas - tai pa­pil­do­ma fi­nan­si­nė naš­ta gy­ven­to­jams, Ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą, ku­ris su­ma­žins gy­ven­to­jams šią pa­pil­do­mą naš­tą“, - po­kal­by­je su „Vil­niaus kraš­to sa­vait­raš­čiu“ sa­kė M. Ro­ma­nov­ski.

Dvi­na­rė rin­klia­va
Įve­du­si mi­nė­tų pa­slau­gų sub­si­di­ja­vi­mo pa­kei­ti­mus Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, vyk­dy­da­ma LR Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu pa­tvir­tin­tų Vie­ti­nės rin­klia­vos ar ki­tos įmo­kos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą iš at­lie­kų tu­rė­to­jų ir at­lie­kų tvar­ky­mą dy­džio nu­sta­ty­mo tai­syk­lių nuo­sta­tas, ki­tu Ta­ry­bos spren­di­mu nu­ma­tė nuo 2017 m. sau­sio 1 d. tai­ky­ti dvi­na­rę rin­klia­vą už at­lie­kų tvar­ky­mą. 

Dvi­na­rė rin­klia­va už at­lie­kų tvar­ky­mą su­si­de­da ir pa­sto­vio­sios ir kin­ta­mo­sios da­lių. Rin­klia­vos pa­sto­vio­ji da­lis, ku­ri skir­ta at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mos iš­lai­ky­mui, bus skai­čiuo­ja­ma nuo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to plo­to ir at­si­žvel­giant į ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pa­skir­tį, o kin­ta­mo­ji da­lis bus skai­čiuo­ja­ma pa­gal su­si­da­riu­sį at­lie­kų kie­kį bei pri­klau­sys nuo nau­do­ja­mo kon­tei­ne­rio dy­džio ir iš­ve­ži­mo daž­nu­mo. 

Pa­gal Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tas nuo­sta­tas, pa­sto­vi­ą­ją rin­klia­vos už at­lie­kų tvar­ky­mą da­lį tu­rės mo­kė­ti vi­si ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sa­vi­nin­kai ar­ba jų įga­lio­ti as­me­nys, kin­ta­mą­ją - ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sa­vi­nin­kai (ar­ba jų įga­lio­ti as­me­nys), ku­riems tei­kia­mos at­lie­kų tvar­ky­mo pa­slau­gos. 

In­di­vi­du­a­lių na­mų sa­vi­nin­kai ga­lės mes­ti miš­rias at­lie­kas į 120 ir 240 lit­rų tal­pos kon­tei­ne­rius. Pa­gal nau­ją po­tvar­kį, jei na­muo­se gy­ve­na vie­nas as­muo, jis ga­li nau­do­tis 120 l tal­pos kon­tei­ne­riu. Jei na­muo­se gy­ve­na dau­giau šei­mos na­rių, pri­va­lu nau­do­tis 240 l tal­pos miš­rių at­lie­kų kon­tei­ne­riu. Dau­gia­bu­čių na­mų sa­vi­nin­kams pri­va­lo­ma rin­klia­va už at­lie­kų tvar­ky­mą ne­si­kei­čia, nes ir to­liau pa­sto­vio­ji ta­ri­fo da­lis bus skai­čiuo­ja­ma pa­gal bu­to plo­tą. 

Sie­kiant ge­riau su­pras­ti nau­ją mo­kė­ji­mų tvar­ką, ver­ta ati­džiau iš­nag­ri­nė­ti kai ku­riuos pa­vyz­džius: jei šei­ma nau­do­ja in­di­vi­du­a­lius rū­šia­vi­mo kon­tei­ne­rius ir 240 lit­rų tal­pos miš­rių at­lie­kų kon­tei­ne­rį, tai­kant mak­si­ma­lų ap­mo­kes­ti­na­mą plo­tą (125 kv. m.) me­ti­nis rin­klia­vos mo­kes­ti at­pigs 11,25 proc. Gy­ven­to­jams, ku­rie už at­lie­kų tvar­ky­mą mo­ka tais pa­čiais pa­grin­dais (t. y. mo­ka už 125 kv. m plo­tą ir tu­ri 240 lit­rų miš­rių at­lie­kų kon­tei­ne­rį), ta­čiau kol kas ne­si­nau­do­ja in­di­vi­du­a­liais rū­šia­vi­mo kon­tei­ne­riais, rin­klia­vos mo­kes­tis ne­si­keis. 

Jei na­mų ūkį su­da­ro vie­nas as­muo, gy­ve­na 70 kv. m plo­to būs­te ir nau­do­ja­si 120 lit­rų tal­pos miš­rių at­lie­kų kon­tei­ne­riu, jo mo­ka­ma rin­klia­va už ne­rū­šiuo­tų šiukš­lių iš­ve­ži­mą bus ma­žes­nė 3,6 pro­cen­to, už rū­šiuo­tų šiukš­lių iš­ve­ži­mą su­ma­žės 14 pro­cen­tų. Anot M. Ro­ma­nov­skio, ši kai­na yra ak­tu­a­li dau­gu­mai vie­ni­šų žmo­nių, gy­ve­nan­čių kai­mo vie­to­vė­se.

Pa­žan­gus rū­šia­vi­mas
Sie­kiant su­ma­žin­ti miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kie­kius, nuo ku­rių pri­klau­so kin­ta­mo­ji rin­klia­vos da­lis, Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ra­gi­na gy­ven­to­jus at­sa­kin­gai rū­šiuo­ti ge­ne­ruo­ja­mas at­lie­kas. At­lie­koms rū­šiuo­ti gy­ven­to­jams bus ne­mo­ka­mai iš­da­lin­ti in­di­vi­du­a­lūs kon­tei­ne­riai. Ra­jo­no gy­ven­to­jams, ku­rie nau­do­sis in­di­vi­du­a­liais rū­šia­vi­mo kon­tei­ne­riais, kin­ta­mo­ji rin­klia­vos da­lis bus treč­da­liu ma­žes­nė.

„Kon­tei­ne­rių da­li­ji­mo pro­ce­są jau pra­dė­jo­me. Kiek­vie­nas pri­va­taus na­mo sa­vi­nin­kas gaus dvie­jų kon­tei­ne­rių kom­plek­tą - 120 l tal­pos kon­tei­ne­rį, skir­tą stik­li­nei pa­kuo­tei, ir 240 l tal­pos kon­tei­ne­rį, skir­tą pa­kuo­čių at­lie­koms (po­pie­riaus, plas­ti­ko, me­ta­lo) bei ant­ri­nėms ža­lia­voms. Dau­gia­bu­čių na­mų sa­vi­nin­kai, kaip ir anks­tes­niais me­tais, ga­lės nau­do­tis ne­to­li jų na­mų pa­sta­ty­tais rū­šia­vi­mo kon­tei­ne­riais“, - aiš­ki­na M. Ro­ma­nov­ski. Anot Vie­ti­nio ūkio sky­riaus dar­buo­to­jų, at­lie­kų rū­šia­vi­mas at­ve­ria ga­li­my­bę ne tik veiks­min­gai ir efek­ty­viai rū­šiuo­ti at­lie­kas, bet ir tu­ri es­mi­nį tei­gia­mą po­vei­kį ap­lin­kai. To­dėl ver­ta pa­si­nau­do­ti pa­siū­ly­mu, ku­rio tiks­las - rū­pin­tis ap­lin­ka, ku­rio­je kas­dien gy­ve­na­me. 

„Vil­niaus ra­jo­ne au­gant gy­ven­to­jų skai­čiui, au­ga ir at­lie­kų tvar­ky­mo ir rū­šia­vi­mo ap­im­tys, o tai reiš­kia, kad yra di­džiu­lis po­rei­kis veiks­min­gai jas rū­šiuo­ti ir tvar­ky­ti. 

Be to, įgy­ven­di­nant Eu­ro­pos Są­jun­gos ap­lin­ko­sau­gos po­li­ti­ką bei Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos rei­ka­la­vi­mus, šiais me­tais Vil­niaus re­gio­no sa­vi­val­dy­bėms pa­di­dė­jo miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo iš­lai­dos. Mū­sų pa­rei­ga - rū­pin­tis Vil­niaus ra­jo­no gy­ven­to­jais už­tik­ri­nant jiems ge­ro­vę bei ku­riant šva­rią ir sau­gią gy­ven­ti ap­lin­ką. Ir to­liau steng­si­mės dirb­ti taip, kad gy­ven­to­jams tei­kia­mos pa­slau­gos bū­tų ko­ky­biš­kos ir kai­nuo­tų kuo pi­giau“, - Ta­ry­bos pri­im­tą spren­di­mą pa­ko­men­ta­vo Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rė Ma­ri­ja Rekst.

Leng­va­tų sis­te­ma
Ra­jo­no gy­ven­to­jai, ku­rie ne­si­nau­do­ja sa­vo gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu, kaip ir anks­čiau, bus at­lei­džia­mi nuo rin­klia­vos mo­kes­čio. Ta­čiau tai bus su­si­ję su tam tik­rais for­ma­lu­mais - pa­vyz­džiui, rei­kės pa­teik­ti pa­žy­mą apie su­nau­do­tą elek­tros ener­gi­ją ir se­niū­ni­jos pa­žy­mą. 

Pa­na­šiai kaip iki šiol rin­klia­vos mo­kes­čio leng­va­tos bus tai­ko­mos ne­dir­ban­tiems pen­si­nin­kams bei 60-100 proc. dar­bin­gu­mo ne­te­ku­siems as­me­nims. Be to, 70 proc. leng­va­ta bus tai­ko­ma gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sa­vi­nin­kams, prie ku­rių nau­do­ja­mo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sun­kiau pri­va­žiuo­ti ir ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kon­tei­ne­riai pa­sta­ty­ti di­des­niu nei 1 km at­stu­mu. 100 proc. pa­sto­vio­sios rin­klia­vos da­lies leng­va­ta bus tai­ko­ma ne­nau­do­ja­mam gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties ne­kil­no­ja­ma­jam tur­tui ir že­mės ūkio, ga­my­bos ir pra­mo­nės pa­skir­ties ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tų plo­tų da­lims, ku­rio­se vyk­dant ūki­nę veik­lą ne­su­si­da­ro ko­mu­na­li­nių at­lie­kų.

Pa­si­rū­pin­ti kon­tei­ne­riais 
Anot Vie­ti­nio ūkio sky­riaus ve­dė­jo, Vil­niaus ra­jo­no gy­ven­to­jai iki ba­lan­džio 1 d. tu­ri pa­si­rū­pin­ti in­di­vi­du­a­liais at­lie­kų rū­šia­vi­mo kon­tei­ne­riais. Mat nuo ba­lan­džio ko­mu­na­li­nio ūkio ben­dro­vės pa­gal su­da­ry­tus gra­fi­kus pra­dės ve­žio­ti iš­rū­šiuo­tas at­lie­kas. Kon­tei­ne­rių iš­tuš­ti­ni­mo gra­fi­kai bus skel­bia­mi in­ter­ne­to sve­tai­nė­se www.vrsa.lt, www.ne­men­kom.lt, www.ne­me­zio­ko­mu­na­li­nin­kas.lt.

No­rė­da­mi gau­ti kon­tei­ne­rį, gy­ven­to­jai tu­ri kreip­tis (tie­sio­giai su pra­šy­mu ar­ba elek­tro­ni­niu paš­tu) į jų gy­ve­na­mą­ją te­ri­to­ri­ją ap­tar­nau­jan­čias ben­dro­ves. Kon­tei­ne­riai jiems bus ne­mo­ka­mai pa­skir­ti iš kar­to. Jei as­me­nys ne­tu­rės ga­li­my­bių pa­da­ry­ti to pa­tys, ko­mu­na­li­nio ūkio ben­dro­vės pa­gal pa­teik­tus pra­šy­mus ir su­da­ry­tus gra­fi­kus iš­ve­žios juos nu­ro­dy­tu ad­re­su. 

„Svar­bu pa­brėž­ti, kad už rū­šiuo­tų at­lie­kų iš­ve­ži­mą gy­ven­to­jai pa­pil­do­mai ne­mo­kės. Šias iš­lai­das dengs or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rios fi­nan­suo­ja rū­šiuo­tų at­lie­kų su­rin­ki­mą. Šiuo me­tu nu­pirk­ta 10 tūkst. 100 kon­tei­ne­rių kom­plek­tų. Iš vi­so kon­tei­ne­rių po­rei­kis Vil­niaus ra­jo­ne - 20 tūkst. kom­plek­tų“, - pa­tiks­li­no M. Ro­ma­nov­ski. 

Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­tvir­tin­ti nuo­sta­tai nu­ma­to, kad nuo ba­lan­džio 1 d. ko­mu­na­li­nių at­lie­kų iš­ve­ži­mas iš pri­va­čių na­mų vi­so­se ra­jo­no gy­ven­vie­tė­se bus vyk­do­mas kar­tą per dvi sa­vai­tes pa­gal iš anks­to pa­skelb­tą gra­fi­ką.

Vilniaus krašto savaitraštis

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24